Ogólna klauzula informacyjna B2B

Image
Image

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Trendy Solutions Sp. z o. o., Sp. komandytowa z siedzibą w Falentach Dużych, jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, nie ma wymagania dla tej działalności w Rozporządzeniu RODO.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1) w celu przedstawienia oferty szkoleniowej i doradczej na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
2) w celu zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celach analitycznych w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu produktów własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych przesłaniem oferty i ewentualną realizacją Umowy.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego z wybraną przez Ciebie ofertą szkoleniowo – doradczą. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe wynikające z Twojej zgody będą przetwarzane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 140, 2) na wypadek zaistnienia roszczeń, które mogą zaistnieć w toku realizacji usługi lub braku jej realizacji Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami Kodeksy Cywilnego.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być ujawnione: Urzędowi Skarbowemu, ZUS.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firma księgowa, Kancelaria Prawna, serwisowe firmy informatyczne, wykonawcy usług.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesłania oferty i ewentualnego zawarcia Umowy.
IX. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

X. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.